Hotărârea nr. 353/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, ALEEA CONSTRUCTORILOR NR. 17, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PLEOT ION - FANUT SI PLEOT ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 353

din datade 27 iunie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 17, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Pleot Ion – Fănuţ şi Pleot Elena;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 16.713/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 17, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Pleot Ion – Fănuţ şi Pleot Elena;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 17, identificat prin C.F. nr. 26189 Braşov, cu nr. top. 9359/3/2/1/1/3, în suprafaţă de  4,05 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Pleot Ion – Fănuţ şi Elena.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 4.653/2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31880 Braşov, cu nr. top. 9359/3/2/2/2.          
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.