Hotărârea nr. 352/2005

OBIECT: APROBAREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU AMENAJAREA STATIILOR TERMINUS R.A.T. BARTOLOMEU SI LIVADA POSTEI SI PENTRU MODERNIZARE STATII DE TRANSPORT R.A.T.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 352

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea soluţiilor tehnice pentru amenajarea staţiilor terminus R.A.T. Bartolomeu şi Livada Poştei şi pentru modernizare staţii de transport R.A.T.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Transport, Monitorizare Societăţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 43.717/2005, prin care se propune aprobarea soluţiilor tehnice pentru amenajarea staţiilor terminus R.A.T. Bartolomeu şi Livada Poştei şi pentru modernizare staţii de transport R.A.T.;                                    
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 231 din 25 aprilie 2005; Hotărârii Consiliului Local nr. 60/1995, republicată în 1997; Hotărârii Consiliului Local nr. 102/1993, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 84/1999; avizele Comisiei de Circulaţie nr. 43.515 din 23 iunie 2005 şi nr. 43.622 din 23 iunie 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate   nr. 1, 2, 5 şi 6   ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi l   şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă soluţia tehnică privind amenajarea staţiei terminus, respectiv capăt de linie R.A.T. Livada Poştei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2.   Se aprobă soluţia tehnică privind amenajarea staţiei terminus, respectiv capăt de linie R.A.T. Bartolomeu, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă mobilarea staţiilor R.A.T., cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 231/2005, cu refugii de călători conform modelelor şi locaţiilor din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.