Hotărârea nr. 351/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 6, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CATAUTA MARIA SI CATAUTA CONSTANTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 351

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 6, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Cătăuţă Maria şi Cătăuţă Constantin;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 38.045/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 6, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Cătăuţă Maria şi Cătăuţă Constantin;         
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local;
In temeiul art. 38, lit. f, h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 6, identificat prin C.F. nr. 24165, cu nr. top. 7490/1/1/3/1/1/1/2, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Cătăuţă Maria şi Cătăuţă Constantin.         
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 2.032/2004,   este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 30208, cu nr. top. 7490/1/1/3/12/I. 
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.