Hotărârea nr. 35/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA SI MOTIVE SI RAPO

HOTĂRÂREA NR. 35


Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit in şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 51 din 5 ianuarie 2005, ale Serviciului Public Administrare Piete şi Salvamont, prin care se propune aprobarea Regulamentului de funcţionare a Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont ;
Având în vedere H.C.L. nr. 431/2004, prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Patrimoniu prin diminuarea obiectului de activitate şi redenumirea ca Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.