Hotărârea nr. 348/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. OLTET NR. 16, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. ROMULA CO S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 348

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Olteţ nr. 16,   în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. ROMULA CO S.R.L. Braşov;                            
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit  în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 20.224/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Olteţ nr. 16, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. ROMULA CO   S.R.L. Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local   Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Olteţ nr. 16,    identificat prin C.F. nr. 22855, cu nr. top. 9354 – 9356/271, în suprafaţă de 9,94 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. ROMULA CO S.R.L.                      
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 3.983/2004, este de realizare a unui acces din exterior şi construire  windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31584, cu nr. top. 9354 – 9356/266/7, 9354 – 9356/266/8. 
 
 
Art. 5. Se instituie drept de servitute de trecere cu piciorul pe nr. top. 9354 – 9356/267, în favoarea  nr. top. 9354 – 9356/271.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.