Hotărârea nr. 347/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BOBULUI NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI IFTIMESCU IOAN SI IFTIMESCU MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA O

 

 

HOTĂRÂREA NR. 347

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 9, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Iftimescu Ioan şi Iftimescu Maria;                
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 36.391/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 9, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Iftimescu Ioan şi Iftimescu Maria;        
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 9,   identificat prin C.F. nr. 30841, cu nr. top. 11276/7/1/29/6/5, în suprafaţă de 1,97 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Iftimescu Ioan şi Iftimescu Maria.             
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de  4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 80/2005, este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 31519, cu nr. top. 11276/6/c/2/4.       
 
 
Art. 5. Se revocă dreptul de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov” înscris în C.F. nr. 30841 la   C + 1.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.