Hotărârea nr. 346/2005

OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, PIATA SFATULUI NR. 5, AP. 11, CATRE S.C. "EGEUS CONSULTANTA" S.R.L. BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 346

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenului aferent imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 5, ap. 11, către S.C. “EGEUS CONSULTANŢA” S.R.L. Bucureşti;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 36.909/2005, prin care se propune vânzarea terenului aferent imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 5, ap, 11, către S.C. “EGEUS CONSULTANŢA “ S.R.L. Bucureşti;
Având în vedere procesul – verbal din 16 iunie 2005 al Comisiei constituită conform Dispoziţiei de Primar nr. 3.075/2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă revocarea poziţiei 44, cap. K din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată (poz. nr. 6.917 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002).
 
 
Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 5, ap. 11, înscris în C.F. nr. 516, cu nr. top. (5604/1 – 5604/2-5603)/11, în cotă de 30,20 % din P.U.G. (teren de 1.125 m.p.), către S.C. “EGEUS CONSULTANŢA” S.R.L. Bucureşti.
 
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 27.180 Euro (80 Euro/m.p.).
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.