Hotărârea nr. 345/2005

OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 20, CATRE SUCURSALA C.E.C. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 345

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 20, către Sucursala C.E.C. Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 29.131/2005, prin care se propune vânzarea terenului situat în Braşov,   B-dul Gării nr. 20, către Sucursala C.E.C. Braşov;
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 731/C/2002 a Tribunalului Braşov, precum şi prevederile  art. 137 din H.G. nr. 577/2002 şi procesul – verbal din 16 mai 2005 al comisiei constituită conform Dispoziţiei de Primar nr. 3.312/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 20, înscris în C.F. nr. 30201, cu nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/2/I/2 (A+196), cu cota de 0,70 % din P.U.C., către Sucursala C.E.C. Braşov.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 552,16 Euro (80 Euro/mp.)., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.