Hotărârea nr. 344/2005

OBIECT: REVOCAREA POZITIEI NR. 199 / CAP. "K" DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA - PRIVIND "INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV" (POZ. 7.072 DIN H.G. NR. 972/2002); CONSILIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 344

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: revocarea poziţiei nr. 199 / Cap. “K” din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată – privind “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov” (poz. 7.072 din H.G. nr. 972/2002);
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 40.074/2005, prin care se propune revocarea poziţiei nr. 199 / Capitolul “K”, din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată – privind “Inventarul bunurilor are alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov”, (poz. 7.072 din H.G. nr. 972/2002);
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă revocarea poziţiei nr. 199; Capitolul “K” din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, privind “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov”, care are ca obiect:
Casa Gh. Nica – str. Sf. Ioan nr. 11 – înscrisă în C.F. 12604, nr. top. 5853/2; 5882/2;  C.F. 424,   nr. top. 5492; 5495/2/1”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.