Hotărârea nr. 343/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT PENTRU SPATIUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. PARCUL MIC NR. 7, CATRE GAVRIS DANIEL VIOREL - MEDIC SPECIALIST DE MEDICINA DE FAMILIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 343

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 7, către Gavriş Daniel Viorel – medic specialist de medicină de familie;       
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.801/2005, prin care se propune încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 7, către Gavriş Daniel Viorel – medic specialist de medicină de familie;        
Având în vedere prevederile O.G. nr. 124/1998, republicată; art. 9, alin. (3) din Instrucţiunile nr. 3.615/2003 – emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Administraţiei Publice; adresele înregistrate sub numerele: 38.127/2005; 37.696/2005 formulate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 31,92 m.p., situat în str. Parcul Mic nr. 7, bl. 106, sc. C, ap. 4, către Gavriş Daniel Viorel – medic specialist medicina de familie, care deţine Licenţa de înlocuire nr. 409/2005, pentru acest spaţiu.
Contractul de comodat se încheie pe perioadă determinată – până la ocuparea postului prin concurs – dar nu mai mult de 1 (unu) an.
Spaţiul este destinat desfăşurării de activităţi medicale.
Plata contravalorii utilităţilor aferente spaţiului – va fi efectuată de către domnul Gavriş Daniel Viorel, pe perioada executării contractului de comodat.
 
 
Art. 2. Se modifică anexa A la Hotărârea Consiliului Local nr. 215/2005 – privind “concesionarea în temeiul H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilele din Braşov (18 spaţii)”, prin revocarea poziţiei referitoare la spaţiul situat în imobilul din Braşov, str. Parcul Mic nr. 7, bl. 106, sc. C, ap. 4.
 
 
Art. 3. Anexa A la Hotărârea Consiliului Local nr. 215/2005, va fi republicată conform art. 2 din prezenta.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.