Hotărârea nr. 342/2005

OBIECT: REDISTRIBUIREA APARTAMENTELOR 32, 37 SI 40 DIN BLOCUL NR. 4 A, B-DUL GARII NR. 17, BLOC LOCUINTE DE SERVICIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 342

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: redistribuirea apartamentelor 32, 37 şi 40 din blocul nr. 4 A, B-dul Gării nr. 17, bloc locuinţe de serviciu;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.323/2005, prin care se propune redistribuirea apartamentelor nr. 32, 37 şi 40 din blocul nr. 4 A, B-dul Gării nr. 17 bloc locuinţe de serviciu;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, H.G. nr. 1.275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii Locuinţei nr. 114/1996, Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2002, modificată şi republicată, Hotărârii Consiliului Local nr. 373/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Apartamentul nr. 32 (3 camere şi dependinţe), repartizat Centrului Militar Judeţean Braşov, situat la etajul 7, conform anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2002, se transferă la U.M. 0623 Braşov.
 
Art. 2. Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere nr. 114 din 16 iunie 2003 şi 113 din 16 iunie 2003, pentru locuinţele de serviciu, atribuite domnilor Bukşa Ioan Sorin şi Ţifrea Vasile, situate în blocul  4 A, B-dul Gării ap. 37 şi ap. 40. Rezilierea se realizează conform prevederilor art. 32, alin. 3, lit. c  din  H.G. nr. 1.275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996.
 
Art. 3. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentelor nr. 37 şi nr. 40 din locuinţă de serviciu în spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
 
Art. 4 Se aprobă ca ap. 40 să fie folosit ca spaţiu de cazare pentru instructorii japonezi ce activează la Braşov ca voluntari în virtutea relaţiilor bilaterale existente între Municipiul Braşov şi oraşul janonez Musashino.
 
Art. 5. Cheltuielile privind întreţinerea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, menţionate la art. 3, din prezenta hotărâre, se vor face din bugetul local al Municipiului Braşov.
 
Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2002, republicată, modificată conform prezentei hotărâri, va fi republicată.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.