Hotărârea nr. 341/2005

OBIECT: PRELUNGIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2000, PENTRU LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 341

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: prelungire contracte de închiriere  în anul 2000, pentru locuinţe sociale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 38.670/2005, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere încheiate în anul 2000 pentru locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 5 (cinci) ani a contractelor de închiriere pentru locuinţe sociale, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Actele adiţionale, la contractele de închiriere pentru locuinţa socială de la art. 1, vor fi încheiate după verificarea îndeplinirii, în continuare, a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, referitoare la repartizarea locuinţelor sociale.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.