Hotărârea nr. 340/2005

OBIECT: EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 340

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 38.698/2005, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind “protejarea monumentelor istorice” şi adresa nr. 2.028/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   ConsiliulLocal al Municipiului Braşov îşi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3.
 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a preţului de cumpărare a imobilului menţionat la art. 1, în următoarea componenţă:
- preşedinţii comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
- trei membri care vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.