Hotărârea nr. 339/2005

OBIECT: PLATA SUMEI DE 860.000 LEI CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI "PESCARUSUL", REPREZENTÂND COTA CE REVINE MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU MONTARE INTERFON LA LOCUINTA PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV, SITUATA ÎN STR. FRASINULUI NR. 1, SC. A; CONSIL

 

 

HOTĂRÂREA NR.339

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: plata sumei de 860.000 lei către Asociaţia de Proprietari “Pescăruşul”, reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov pentru montare interfon la locuinţa proprietatea Municipiului Braşov, situată în str. Frasinului nr. 1, sc. A;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 37.056/2005, prin care se propune plata sumei de 860.000 lei, către Asociaţia de Proprietari “Pescăruşul”, reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov, pentru montare interfon la locuinţa proprietatea Municipiului Braşov, situată în str. Frasinului nr. 1, sc. A;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă plata sumei de 860.000 lei, din Capitolul 63.02. poziţia reparaţii şi întreţinere imobile proprietate publică, către Asociaţia de Proprietari “Pescăruşul”, cu sediul în Braşov, str. Frasinului nr. 5, reprezentând contravaloarea montării sistemului interfonic la locuinţa de serviciu, proprietatea Municipiului Braşov, situată în Braşov, str. Frasinului nr. 1, bl. D 2, sc. A, ap. 4.
 
 
Art. 2. Suma de 860.000 lei, va fi virată în contul nr. 2511.1 – 1650.1/ROL, al Asociaţiei de Proprietari “Pescăruşul”, deschis la Banca “Nicolae Titulescu”, Sucursala Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.