Hotărârea nr. 338/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PITIGOI NICOLAE SI PITIGOI MIRELA - RAMONA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 338

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Piţigoi Nicolae şi Piţigoi Mirela – Ramona;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 38.539/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 70, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Piţigoi Nicolae şi Piţigoi Mirela – Ramona;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f, h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului   nr. 70, identificat prin C.F. nr. 29912, cu nr. top. 8782/1/d/58/1/2, 8782/1/d/59/1/2, în suprafaţă de 10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Piţigoi Nicolae şi Piţigoi Mirela – Ramona.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 336/2005, este de realizare a unui acces din exterior şi windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 33155, cu nr. top. 8782/1/d/55/2/XLVII.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.