Hotărârea nr. 336/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA DEPOZIT, STR. TIMIS TRIAJ NR. 6, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 336

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Hală depozit, str. Timiş Triaj nr. 6, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 40.491 din 10 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. Hală depozit, str. Timiş Triaj nr. 6, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Hală depozit, str. Timiş Triaj nr. 6, Braşov”, iniţiată de  S.C. GABI’S S.R.L. Braşov şi elaborată de arh. Ileana Filipescu. Terenul se află în proprietatea societăţii, conform extrasului C.F. nr. 34482/N Braşov, sub nr. top. (8771/1/1/b, 8772/1/1/b) totul/2, având suprafaţa totală de 2.771,91 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.