Hotărârea nr. 335/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE, STR. COLTUL PUTINARILOR - STR. GENERAL TRAIAN MOSOIU, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 335

din data de 27 iunie 2005

 

 

 
Obiect: avizarea documentaţiei “P.U.Z. – Ansamblu locuinţe şi dotări aferente, str. Colţul Putinarilor – str. General Traian Moşoiu, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 17.522 din 18 martie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. – Ansamblu locuinţe şi dotări aferente, str. Colţul Putinarilor – str. General Traian Moşoiu, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se avizează documentaţia “P.U.Z. – Ansamblu de locuinţe şi dotări aferente,  str. Colţul Putinarilor – str. General Traian Moşoiu, Braşov”, iniţiată de Butnar Silviu Bogdan şi elaborată de   S.C. NEOSERV S.R.L.
 
 
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 457 din 21 februarie 2005.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.