Hotărârea nr. 334/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - BLOC DE LOCUINTE, STR. AVRAM IANCU NR. 48 - 50, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 334

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Bloc de locuinţe, str. Avram Iancu nr. 48 – 50, Braşov”; 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 40.202 din 9 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.- Bloc de locuinţe, str. Avram Iancu nr. 48 – 50, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Bloc de locuinţe, str. Avram Iancu  nr. 48 – 50, Braşov”, iniţiată de S.C. KRONVEST S.R.L. Braşov, întocmită de S.C. L’IMAGE S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în C.F. nr. 34880/A Braşov, cu nr. top. 1829/2, 1831/1/1, având suprafaţa totală de 2.012,34 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.