Hotărârea nr. 333/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CASA FAMILIALA D + P + E + M, STR. DUPA INISTE NR. 63 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 333

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Casă Familială D + P + E + M, str. După Inişte nr. 63 A, Braşov”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 34.508 din 17 mai 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D.- Casă Familială D + P + E + M, str. După Inişte nr. 63 A, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Casă Familială D + P + E + M, Str. După Inişte nr. 63 A, Braşov”, iniţiată de Georgescu Sorin şi Georgescu Alina şi elaborată de S.C. D’ART PROIECT S.R.L.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.