Hotărârea nr. 331/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - 6 BLOCURI DE LOCUINTE 2S + P + M + 9-11 E + M, STR. POIENELOR NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 331

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – 6 Blocuri de locuinţe 2S + P + M + 9-11 E + M, Str. Poienelor nr. 2, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 40.206 din 9 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.- 6 Blocuri de locuinţe 2 S + P + M + 9-11 E + M, Str. Poienelor nr. 2, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă   documentaţia “P.U.D. – 6 Blocuri de locuinţe 2 S + P + M + 9-11 E + M, Str. Poienelor nr. 2, Braşov”, iniţiat de S.C. DEDOM S.R.L. Braşov, întocmită de  S.C. L’IMAGE S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în C.F. nr. 31937, cu nr. top. 7386/1/1/6/1, având suprafaţa totală de 7.659 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.