Hotărârea nr. 330/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, BRASOV, STR. TURNULUI F.N"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 330

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire Complex Comercial, Braşov, str. Turnului f.n”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de  specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 36.774 din 8 iunie 2005, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D.- Construire Complex Comercial, Braşov, str. Turnului f.n.”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 38, lit. şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Construire Complex Comercial, Braşov, str. Turnului f.n.”, iniţiat de Direcţia Administrare Domeniu Public şi Privat prin Serviciul Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar, elaborat de art. Bogdan Georgescu prin  S.C. BOCATIN CONSTRUCT S.R.L.
 
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.