Hotărârea nr. 33/2005

OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL BRASOV - MONUMENTE ISTORICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;

HOTĂRÂREA NR. 33 

Obiect: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a unor
 imobile situate în Municipiul Braţov - monumente istorice

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 56.487/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a unor imobile situate în Municipiul Braşov - monumente istorice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998; H.G. nr. 548/1999, adresa nr. ad.
56.487/2004 formulata de S.C. RIAL S.R.L.; 

În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Municipiul Braşov - monumente istorice, cuprinse în anexa la prezenţa şi care figurează înscrise la Capitolul "K" - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, privind "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov".
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.