Hotărârea nr. 329/2005

OBIECT: PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA ASOCIATIEI: HANDBAL CLUB MUNICIPAL RULMENTUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 329

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: privind participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea Asociaţiei: Handbal Club Municipal Rulmentul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 iunie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Secretariat - Arhivă înregistrate sub nr. 41.482/2005, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea unei asociaţii neguvernamentale pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii în domeniul handbalului;
Având în vedere prevederile O.G. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii  nr. 69/2000, Legea Educaţiei Fizice şi Sportului;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, al. 2, lit. x   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea Asociaţiei Handbal Club Municipal Rulmentul Braşov, împreună cu C.S.M. Rulmentul Braşov   şi S.C. Urban Râmnicu Vâlcea S.A., asociaţie nonprofit, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii în domeniul handbalului.
 
Art. 2. Se aprobă Statutul Asociaţiei Handbal Club Municipal Rulmentul Braşov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Handbal Club Municipal Rulmentul Braşov, este de 10.000.000 lei, iar cota de participare a Municipiului Braşov va fi de 20% din această sumă, respectiv 2.000.000 lei, urmând a fi subscrisă în numerar.
 
Art. 4. Actul constitutiv al Asociaţiei Handbal Club Municipal Rulmentul Braşov, va fi supus aprobării Consiliului Local, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.
 
Art. 5. Reprezentantul Municipiului Braşov care va semna actul constitutiv al asociaţiei şi care va efectua toate demersurile legale, în numele Municipiului Braşov, pentru înscrierea acesteia la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Braşov, va fi desemnat prin dispoziţie de primar.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.