Hotărârea nr. 328/2005

OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE INTRODUSA DE S.C. P & P S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND PLÂNGEREA PREALABILA A S.C. P & P S.R.L. BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 328

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: respingerea plângerii prealabile introdusă de S.C. P & P   S.R.L. Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie   2005;
Analizând plângerea prealabilă a S.C. P & P S.R.L. Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov    sub nr. 39.908 din 8 iunie 2005, prin care se solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 16 mai 2005, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Braşov;
Menţionăm că operatorul economic nu precizează ce înseamnă în concepţia sa “revocare prealabilă”;
Văzând motivaţia făcută prin Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 39.908/2005 ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001, la proiectul de hotărâre;
Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin H.G.R. nr. 955/2004, cât şi cele ale O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se respinge plângerea prealabilă a   S.C. P & P S.R.L. Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 39.908 din 8 iunie 2005, având ca obiect revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 16 mai 2005, pe care o menţine.
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov   va  asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.