Hotărârea nr. 327/2005

OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 6.881 M.P., TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN ASOCIEREA CU S.C.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 327

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 6.881 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră proprietate publică a Municipiului Braşov necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin asocierea cu S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 30.503/2005, prin care se propune aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 6.881 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră proprietate publică a Municipiului Braşov, necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin asocierea cu S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004;
Văzând prevederile Legii nr. 526/2003, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpaţi” şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2005, privind realizarea instalaţiei de transport pe cablu de tip telegondolă cu 8 locuri prin repoziţionarea actualei instalaţii şi devierea traseului cu amplasare staţie sosire pe fosta locaţie a cabanei Cristianul Mare prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. ANA TELEFERIC S.A.;
Având în  vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, i   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă scoaterea din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 6.881 m.p., teren ocupat cu vegetaţie forestieră identificat în Unitate de Producţie II Râul Mic, Unităţi Amenajistice 33 A – 375 m.p., 34 C – 1.533 m.p., 34 A – 1.594 m.p., proprietate publică a Municipiului Braşov, necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin asocierea cu S.C. ANA TELEFERIC S.A.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov   va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.