Hotărârea nr. 326/2005

OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. DEVENITE LIBERE PENTRU REPARTIZARE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005;ANALIZ

 

 

HOTĂRÂREA NR. 326

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Criteriilor de prioritate pentru acordarea locuinţelor aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. devenite libere pentru repartizare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie   2005;
Analizând Expunerea de motive nr. 4.315 din 2 iunie 2005 şi Referatul de specialitate nr. 4.291 din  1 iunie 2005 al S.C. RIAL S.R.L. Braşov, prin care se propune stabilirea Criteriilor de prioritate pentru acordarea locuinţelor aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi devenite libere pentru repartizare solicitanţilor la cerere;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, modificată şi completată, privind locuinţele aflate în proprietatea Statului Român;
Văzând şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 11 aprilie 2005, privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi a spaţiilor cu altă destinaţie, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005, privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6  ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi  s   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă Criteriile de prioritate pentru acordarea locuinţelor aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi devenite libere la repartizare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor    asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***Republicată conform H.C.L. nr. 293 din 7 mai 2007