Hotărârea nr. 325/2005

OBIECT: APROBAREA AGENDEI LOCALE 21 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI STRATEGII, PROGRAME DE DEZVOLTA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 325

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Agendei Locale 21 Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 41.221/2005, privind aprobarea Agendei Locale 21 Braşov;
În temeiul Protocolului de la Rio, ratificat de România în 1992, prin care s-a adoptat Agenda 21, a Legii  nr. 151/1998, privind dezvoltarea regională în România, a H.G. nr. 749/1999, privind elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În  temeiul art. 38, alin. 1, lit. x şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă Agenda Locală 21 Braşov, document care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Aliniatul 2 al textului de la pagina 35 a Agendei va avea următorul cuprins:
Aceasta înseamnă că obiectivele noastre strategice trebuie să includă servicii de profilaxie şi curative pentru patologia somatică şi psihiatrică specifică acestei categorii care să vizeze aparatul cardiovascular şi tumorile, de asemenea trebuie să inclusă servicii medico-sociale, inclusiv îngrijiri primare la domiciliu şi comunitare”.
 
 
Art. 3. Capitolul “Învăţământul universitar” al Agendei Locale 21 va fi refăcut conform structurii actuale a Universităţii Transilvania, incluzându-se şi noile cicluri de învăţământ respectiv masterat şi doctorat. Se vor include, de asemenea, şi Centrul de Management al Resurselor Militare precum şi Departamentul de formare continuă.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov   va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.