Hotărârea nr. 324/2005

OBIECT: PRIVIND STABILIREA DENUMIRII, CAPITALULUI SOCIAL, COTEI DE PARTICIPARE SI A SEDIULUI S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 324

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: privind stabilirea denumirii, capitalului social, cotei de participare şi a sediului S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 16 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive privind stabilirea denumirii, capitalului social, cotei de participare şi sediul S.C. KRONSTADT SKI S.R.L. şi Raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu    nr. 41.295/2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2005, privind realizarea investiţiei “Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul” prin asocierea Municipiului Braşov cu S.C. DUNĂREA S.A.;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, k şi  şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H OT Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Denumirea societăţii comerciale înfiinţată în vederea realizării investiţiei “ Telescaun Poiana Braşov – vârful Postăvarul” prin asocierea Municipiului Braşov şi   S.C. DUNĂREA S.A. este “S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.”.
 
Art. 2. Sediul  S.C. KRONSTADT SKI S.R.L. Braşov se stabileşte în Braşov, B-dul M. Kogălniceanu  nr. 23, bl. C7, etajul II, proprietatea Municipiului Braşov.
 
Art. 3.   Capitalul social al noii societăţi va fi de 180.000.000 lei care va fi aportat în numerar de asociaţi, echivalentul a 180 părţi sociale în valoare de 1.000.000 lei fiecare.
 
Art. 4. Cota de participare a Municipiului Braşov va fi de 5% respectiv 9.000.000 lei, echivalentul a 9 părţi sociale cu o valoare de 1.000.000 lei fiecare.
 
 Art. 5. Cota de participare a S.C. DUNĂREA S.A. BUCUREŞTI va fi de 95 %, respectiv 171.000.000 lei echivalentul a 171 părţi sociale cu o valoare de 1.000.000 lei fiecare.
 
  Art. 6. Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale nou înfiinţate îl va reprezenta construirea, întreţinerea şi operarea unui telescaun în Poiana Braşov.
 
 Art. 7.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.