Hotărârea nr. 323/2005

OBIECT: PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII DOAMNEI CODRUTA ISABELLA VODA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN 25 APRILIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005, ANAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 323

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: privind respingerea plângerii doamnei CODRUŢA ISABELLA VODĂ împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 25 aprilie 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 iunie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 36.848/2005, ale Serviciului Contencios şi Aplicarea Legii nr. 10/2001, prin care se propune respingerea plângerii doamnei CODRUŢA ISABELLA VODĂ, judecător la Curtea de Apel Braşov, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din 25 aprilie 2005, prin care s-a respins cererea de cumpărare a apartamentului nr. 25 situat în blocul de locuinţe din B-dul Gării, nr. 17, bl. 4 A;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. 1, art. 11 alin. 1 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 7 alin. 8 din Legea nr. 85/1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat şi Legea nr. 114/1996 privind legea locuinţei;
Având în vedere că prevederile art. 78 alin. 5 din Legea nr. 303/2004 nu sunt aplicabile proprietăţii publice a unităţilor administrativ – teritoriale;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se respinge plângerea doamnei CODRUŢA ISABELLA VODĂ, judecător la Curtea de Apel Braşov, înregistrată sub nr. 36.848 din 26 mai 2005, împotriva Hotărârii Consiliului Local   nr. 195 din 25 aprilie 2005, din lipsă de temei legal.
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.