Hotărârea nr. 322/2005

OBIECT: ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE POTRIVIT LEGII NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 322

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: înregistrarea vehiculelor pentru care potrivit legii nu există obligativitatea Înmatriculării;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 16 iunie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate a Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu numărul 38.334/2005, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect “Înregistrarea vehiculelor pentru care potrivit legii nu există obligativitatea înmatriculării”;
Având în vedere prevederile art. 12, art. 14, art. 16 şi 18 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi prevederile art. 41 – 48 din H.G. nr. 85/2003, privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;
 Văzând şi referatul nr. 6.453 din 4 februarie 2005, al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice precum şi adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţia Rutieră, transmis cu adresa nr. 368.658 din 27 aprilie 2005, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu numărul 31.196 din 3 mai 2005;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1    Tramvaiele, troleibuzele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, maşinile agricole sau forestiere, vehicule cu tracţiune animală, precum şi cele pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Braşov, se înregistrează la Primăria Municipiului Braşov.
 
Art. 2      Înregistrarea şi radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Braşov prin Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei care ţine evidenţa tuturor vehiculelor înregistrate sau radiate.
 
Art. 3   (1) O dată cu înregistrarea vehiculelor, Direcţia Tehnică – Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţele şi numărul de înregistrare.
 
                  
 
 
 
 
 
 
-02-
 
                   (2) Modelul şi conţinutul Certificatului de înregistrare precum şi caracteristicile plăcuţelor cu numărul de înregistrare atribuit sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
                    (3) Certificatele de înregistrare ale vehiculelor menţionate la art. 1 vor fi semnate de directorul executiv al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
         
                                (4) Certificatul de înregistrare al vehiculului şi plăcuţele cu numărul de înregistrare atribuit se eliberează personal, proprietarului de vehicul sau împuternicitului, delegatului acestuia.
 
Art. 4    (1) Proprietarii de vehicule, care potrivit legii nu se supun înmatriculării, sunt obligaţi să solicite Primăriei Municipiului  Braşov înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie, ori să ceară radierea lor din evidenţe.
 
                 (2) Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:
a)      cererea solicitantului;
b)      actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice şi certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi copie;
c)      actul de proprietate al vehiculului original şi copie;
d)      dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii;
e)      dovada de plată a taxei pentru vehicule lente (după caz);
f)        dovada de plată a taxei de înregistrare;
g)      dovada de plată a plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
h)      cartea de identitate a vehiculului prevăzută cu elemente de secretizare aplicate de Regia Autonomă Registrul Auto Român în original şi copie, pentru vehiculele cu propulsie mecanică;
 
                     (3) Inspecţia tehnică se efectuează în staţii autorizate de către autoritatea competentă, iar termenul până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică se consemnează în anexa certificatului de înregistrare, în funcţie de categoria vehiculului, potrivit legii.
 
Art. 5   (1) Radierea din evidenţa circulaţiei a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea.
 
             (2) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţă a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:
a)      la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoanei;
b)      la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înregistrat;
c)      la scoaterea definitivă din România a vehiculului sau remorcii;
d)      când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public şi proprietarul face dovada că acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
 
               În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 zile de la data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului. Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată.
 
-03-
 
Proprietarul vehiculului sau remorcii poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte să-l păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui în alte spaţii decât cele aparţinând domeniului public.
 
Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor de transport pe o perioadă mai mare de 3 ani.
 
Radierea se comunică în termen de 30 zile de către autoritatea care a efectuat-o, administraţiei financiare competente, potrivit legii.
 
              (3) Radierea vehiculelor se face pe baza depunerii următoarelor documente:
a)      cererea solicitantului în care se menţionează motivul radierii;
b)      actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice şi certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi în copie;
c)      actul de proprietate în original şi copie;
d)      certificatul de înregistrare în original;
e)      plăcuţele cu numărul de înregistrare;
f)        dovada achitării impozitului asupra vehiculului;
 
              (4) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.
 
              (5) Proprietarului vehiculului înregistrat va declara autorităţii emitente pierderea sau distrugerea certificatului de înregistrare şi va solicita eliberarea unui nou document.
 
              În baza declaraţiei notariale de pierdere sau distrugere a certificatului de înregistrare, Direcţia Tehnică, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va elibera un nou document şi va anula totodată, documentul eliberat anterior.
 
                          Proprietarul vehiculului înregistrat va declara autorităţii emitente pierderea sau distrugerea plăcuţelor cu numărul de înregistrare şi va solicita eliberarea unor noi plăcuţe.
 
                          În baza declaraţiei notariale de pierdere sau distrugere a plăcuţelor cu numărul de înregistrare, Direcţia Tehnică, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va elibera noi plăcuţe cu numărul de înregistrare cu condiţia achitării contravalorii acestora.
 
                          Art. 6 (1) Taxa de înregistrare a vehiculelor prevăzute la art. 1 este 600.000 lei, iar plăcuţele cu numărul de înregistrare se vor achita la nivelul preţului de achiziţie a acestora.
 
(2)     Vehiculele aparţinând Primăriei Municipiului Braşov , precum şi instituţiilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice aflate în subordine Consiliului Local al Municipiului Braşov sunt scutite de la plata taxei de înregistrare.
 
(3)     Taxa de înregistrare va fi actualizată anual prin grija Direcţiei Fiscale.
 
(4)     Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare şi din contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înregistrare constituie venit la bugetul local al Municipiului Braşov.
 
 
 
-04-
 
 
Art. 7 Valoarea de achiziţie a certificatelor de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de înregistrare va fi achitată din veniturile realizate din tarifele de utilizare drumuri publice.
 
Art. 8 Vehiculele prevăzute la art. 1, vor circula pe traseele stabilite prin Permisele de Liberă trecere care se vor elibera solicitanţilor cu respectarea prevederilor “Regulamentului privind eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov “ aprobat prin H.C.L.
 
Art. 9 (1) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor prevăzute la    art. 1 neînregistrate ori care nu poartă plăcuţele cu numărul de înregistrare precum şi circulaţia pe alte trasee decât cele stabilite prin Permisele de Liberă trecere.
 
            (2) Se interzice circulaţia, tractoarelor pe străzile din Municipiul Braşov excepţie fac străzile din cartierul Stupini, unde se pot deplasa pentru efectuarea de lucrări agricole fără Permis de Liberă trecere.
 
Art. 10 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile  O.U.G. nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. nr. 85 / 2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195 / 2002 şi Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor L.T. pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Braşov .
 
Art. 11 Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, la solicitarea Poliţiei va furniza date din evidenţa vehiculelor înregistrate.
 
Art. 12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de abrogă H.C.L. nr. 104 / 2005 având ca obiect “Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.”
 
Art. 13   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.