Hotărârea nr. 321/2005

OBIECT: APROBAREA ATRIBUIRII UNUI NUMAR DE 50 AUTORIZATII TAXI SEZONIERE PENTRU SEZONUL 15 IULIE - 14 OCTOMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 321

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea atribuirii unui număr de 50 autorizaţii taxi sezoniere pentru sezonul 15 iulie – 14 octombrie 2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 16 iunie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Transport, Monitorizare Societăţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 38.546/2005, prin care se propune aprobarea numărului de autorizaţii taxi sezoniere pentru anul 2005;
 Având în vedere prevederile art. 14, pct. 2 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi art. 9, pct. 3 din Ordinul nr. 275/2003 al Ministrului Administraţiei Publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.    Se aprobă atribuirea unui număr de 50 autorizaţii sezoniere, pentru sezonul  15 iulie – 14 octombrie 2005.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.