Hotărârea nr. 320/2005

OBIECT: PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003 PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M

 

 

HOTĂRÂREA NR. 320

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: privind încheierea unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003 privind salubrizarea pieţelor din municipiul Braşov.
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară la data de 16 iunie 2005;
Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 2.289/2005 al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, privind necesitatea încheierii unui act adiţional la contractul cu nr. 163/2003 având ca obiect salubrizarea pieţelor publice din municipiul Braşov,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 139/2002 republicată pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală Legii nr. 137/1995 – Secţiunea 5, privind protecţia mediului, art. 18 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piată în unele zone publice, art. 7 şi 8 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi H.C.L. nr. 152/2002 art. 14, pct. 14.
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov.
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, g  şi r şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.     Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr. 163/2003 privind salubrizarea pieţelor din municipiul Braşov până la atribuirea noilor contracte, urmare a adjudecării licitaţiilor de concesionare pentru activităţile de salubrizare menţionate.
 
 
 
Art. 2 .    Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei.