Hotărârea nr. 32/2005

OBIECT: RESTRÂNGEREA CU 1.660 M.P. A SUPRAFETEI DE TEREN DE 4.350 M.P. CONCESIONATE CATRE S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A. ÎN B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 2

HOTĂRÂREA NR. 32

Obiect: restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p. concesionat către
 S.C. Internaţional Trade, Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;


Consiliul Local al Municiplului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 60.306/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Directiei Administrare Domeniul Public şi Privat, privind restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p., concesionată către S.C. International Trade Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10, destinată amenajării unui spaţiu expoziţional şi parcare auto; 
Având în vedere hotărârea Comisiei de Circulaţie întrunită în şedinţa din data de 10 ianuarie 2005; 
Având în vedere prevederile cap. 7, art. 7.1. alin. C din Contractul de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004 încheiat cu S.C. International Trade Center S.A.; 

În temeiul art. 38, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                          HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă restrângerea suprafeţei care a făcut obiectul Contractului de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004, încheiat cu S.C. International Trade Center S.A., de la 4.350 m.p. la 2.690 m.p., conform schitei - anexa 1 - la prezenta hotărâre.
Art. 2. Suprafaţa de 1.660 m.p. cu care a fost restrânsă suprafaţa concesionată S.C. International Trade Center S.A. va avea destinaţia de parcare publică aferentă blocului 2 A, respectiv 23 - 25, sin str. Parcul Mic.
Art. 3. Se mandatează Direcţia Administrare Domeniul Public şi Privat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local sa întocmească documentaţia tehnică şi juridică necesară punerii în aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 26 aprilie 2004.
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări.