Hotărârea nr. 319/2005

OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR CU OBIECT "SALUBRIZARE CAI PUBLICE - ÎNTRETINERE ZONE VERZI", PRECUM SI "AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA ZONELOR VERZI, SCUARURI SI PARCURI, PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE" ÎN MUNICIPI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 319

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor cu obiect “salubrizare căi publice – întreţinere zone verzi”, precum şi “amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, scuaruri şi parcuri, prin aplicarea tehnologiilor specifice” în Municipiul Braşov, până la atribuirea noilor contracte urmare a adjudecării licitaţiilor de concesionare pentru activităţile menţionate;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie  2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement şi Biroul Salubrizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate sub nr. 39.667 din 7 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea prelungirii prin acte adiţionale a contractelor de “salubrizare căi publice – întreţinere zone verzi” precum şi “amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, scuaruri şi parcuri, prin aplicarea tehnologiilor specifice”, încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi  S.C. CONSAL S.R.L., S.C. VECTRA S.R.L. , S.C. COMPREST S.A., S.C. CIBIN S.R.L., şi S.C. PURLINE IMPEX S.R.L.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 139/2002, republicată, pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor; Legii nr. 137/1995, republicată, privind protecţia mediului - secţiunea 5; O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 7 şi art. 8, Legii nr. 326/2001 – Legea serviciilor publice de gospodărire comunală;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.   1, 5   şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , g şi r din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.  Seaprobă prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de “salubrizare căi publice – întreţinere zone verzi” şi “amenajare şi întreţinere zone verzi, scuaruri şi parcuri, prin aplicarea tehnologiilor specifice”:
- nr. 217, 218, 219 şi 220 din 18 august 2003, încheiate între Primăria Municipiului Braşov   şi S.C. CONSAL S.R.L.;
- nr. 221, 222, 223 din 18 august 2003, încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi  S.C. VECTRA S.R.L.;
- nr. 224, 225, 226, 227 din 18 august 2003, încheiate între Primăria Municipiului Braşov şi  S.C. COMPREST S.A.;
- nr. 228, 229 din 18 august 2003, încheiate între Primăria Municipiului Braşov   şi   S.C. CIBIN S.R.L.;
- nr. 149/2003, încheiat între Primăria Municipiului Braşov  şi  S.C. PURLINE S.R.L.
 
Art. 2. Perioada de prelungire prin acte adiţionale a contractelor este până la atribuirea unor noi contracte, urmare a adjudecării licitaţiilor de concesionare privind activităţile ce fac obiectul acestora.
 
 
Art. 3. Tarifele practicate în actele adiţionale vor fi cele prevăzute în contractele iniţiale.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.