Hotărârea nr. 318/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 108/2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. CORAL IMPEX S.R.L. AVÂND CA OBIECT PRESTAREA ACTIVITATILOR DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 318

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 108/2004 încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. având ca obiect prestarea activităţilor de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat din Municipiul Braşov, până la atribuirea unui nou contract urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare a activităţilor menţionate;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 39.644 din 17 iunie 2005, prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la contractul nr. 108/2004, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L., având ca obiect prestarea activităţilor de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat din Municipiul Braşov, până la atribuirea unui nou contract urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare a activităţilor menţionate;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, art. 8, lit. a şi j, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 146 şi art. 148, alin. 2; ale H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 19;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f,   g şi   r  şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr. 108/2004, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L., având ca obiect prestarea activităţilor de deratizare şi dezinsecţie a domeniului public şi privat din Municipiul Braşov, până la atribuirea unui nou contract urmare a adjudecării licitaţiei de concesionare a activităţilor menţionate, în valoare de 780.000.000 lei, reprezentând contravaloarea aplicării unui tratament de deratizare şi a două tratamente de dezinsecţie.
 
 
Art. 2. Tarifele practicate în actul adiţional vor fi cele prevăzute în contractul nr. 108/2004.
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.