Hotărârea nr. 317/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU BISERICA EVANGHELICA SI CONSITUIREA UNEI ASOCIATII CU CARACTER NONGUVERNAMENTAL ÎMPREUNA CU BISERICA EVANGHELICA SI ASOCIATIILE DE PROPRIETARI PE TEMA "SALVATI CENTRUL ISTORIC"; CONSILIUL LOCAL AL MU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 317

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: încheierea unui parteneriat cu Biserica Evanghelică şi consituirea unei asociaţii cu caracter nonguvernamental împreună cu Biserica Evanghelică şi asociaţiile de proprietari pe tema “Salvaţi centrul istoric”;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 40.170/2005, prin care s-a propus aprobarea protocolului de asociere între Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Biserica Evanghelică C.A. Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice;
În temeiul art. 38, lit. c, k, x   şi   art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Seaprobă parteneriatul între Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Biserica Evanghelică C.A. Braşov, conform protocolului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la constituirea, împreună cu Consiliul Judeţean Braşov, Biserica Evanghelică C.A. Braşov şi asociaţiile de proprietari din zona istorică, a unei asociaţii nonguvernamentale pe tema “Salvaţi centrul istoric”.
 
 
Art. 3. Constribuţiile financiare care vor angaja Municipiul Braşov vor fi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.
 
 
Art. 4. Articolul 1 din Protocolul de asociere se va completa cu litera “g”, care va avea următorul conţinut:
Biserica Evanghelică C.A. – din România prin Consistoriul Districtual Braşov – va acorda Primăriei Municipiului Braşov dreptul de folosinţă gratuită a clădirilor şi terenurilor aferente în care funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov şi care vor fi restituite acesteia în temeiul Legii nr. 10/2001 şi a altor acte normative ce vor intra ulterior în vigoare”.
 
 
Art. 5 . Primarul Municipiului   Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.