Hotărârea nr. 316/2005

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A CONTESTATIILOR LA LICITATIILE AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA DE BUNURI SI SERVICII PUBLICE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 316

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: constituirea comisiei de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea de bunuri şi servicii publice;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în   şedinţă la data de 16 iunie   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate sub nr. 39.839 din 7 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea constituirii comisiei de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea bunurilor şi serviciilor publice şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 253/2002 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2002 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2003;
Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere prevederile art. 35 din H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea normelor  metodologice- cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1  şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi   g  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă constituirea comisiei de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea de bunuri şi servicii în următoarea componenţă:
- secretarul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Braşov                         - preşedinte
- directorul Direcţiei Fiscale Braşov                                                                              - membru
- şeful Serviciului Buget din cadrul Primăriei Municipiului Braşov                        - membru
 
 
 Art. 2. În cazul în care persoanele menţionate mai sus nu pot participa la lucrările comisiei din motive obiective, acestea vor fi înlocuite de către înlocuitorii de drept.
 
 
Art. 3. Pe data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 253/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2002 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2003.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.