Hotărârea nr. 314/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, ALINEATUL 4, ART. 6 SI ART. 10 DIN H.C.L. NR. 390/2 AUGUST 2004 PRIVIND STABILIREA MODELULUI UNIC DE "INDICATOR MARCAT TAXI" CE URMEAZA A SE APLICA PE PORTIERELE DIN SPATE ALE TAXIURILOR ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI REGLEMENTARI S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 314

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: modificarea art. 1, alineatul 4, art. 6 şi art. 10 din H.C.L. nr. 390/2 august 2004 privind stabilirea modelului unic de "Indicator marcat TAXI" ce urmează a se aplica pe portierele din spate ale Taxiurilor în municipiul Braşov şi reglementări suplimentare privind desfăşurarea activităţii de taximetrie;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
 Analizând expunerea de motive nr. 39.551/2005 şi raportul de specialitate al Biroului transport, monitorizare societăţi comerciale şi regii autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, referitor la modificarea art. 1, alineatul 4, art. 6 şi art. 10 din H.C.L.   nr. 390 din 2 august 2004 privind stabilirea modelului unic de "Indicator marcat TAXI" ce urmează a se aplica pe portierele din spate ale taxiurilor în municipiul Braşov şi reglementări suplimentare privind desfăşurarea activităţii de taximetrie;
Având în vedere prevederile art. 13, art. 31 şi art. 56 din Legea nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere, art. 12, alineatul 1 din Ordinul M.A.P. nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere, H.C.L. nr. 336/2003 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alineatul 2, litera i şi art. 46, alineatul 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se modifică alineatul 4 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.  390 din 2 august 2004 care va avea următorul cuprins: ca o măsură în plus a securizării "Indicatorului marcat TAXI, sigiliile vor purta semnătura în original a reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov desemnate prin Dispoziţie de Primar".
 
Art. 2. Se modifică art. 6 din H.C.L. nr. 390/2 august 2004 care va avea următorul cuprins: "Persoanele desemnate din partea administraţiei publice locale Braşov, pentru montarea eventual, demontarea "Indicatoarelor marcate TAXI" sunt cele desemnate conform art. 1, alineatul 4, din prezenta hotărâre".
 
Art. 3. Se modifică art. 10 al Hotărârii Consiliului Local nr.   390 din 2 august 2004 în sensul că se elimină cuvântul "nu" din textul "nu se vor elibera", deoarece schimbă înţelesul şi noţiunea articolului.
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 390 din 2 august 2004 astfel modificată, se va republica.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTÃRÂREA NR. 390                 republicată conform H.C.L. nr. 314
 Din data de :   2 august 2004        din 16 iunie 2005          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Obiect: stabilirea modelului unic de “Indicator marcat TAXI” ce urmează a se aplica pe portierele din spate
ale taxiurilor în municipiul Braşov şi reglementări suplimentare privind desfăşurarea activităţii de taximetrie;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de   2 august 2004;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 12.264/2004 al Serviciului Administrare Drumuri Publice – Zone Verzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu;
Având în vedere prevederile art. 31, alin. 4 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale art. 12, alin. 1, lit. b din Ordinul nr. 275/2003 al Ministrului Administraţiei Publice, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;
                În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
            Art. 1.   Se aprobă “Indicatorul marcat TAXI” ca model unic în Municipiul Braşov, modelul depus cu oferta nr. 11.340/2004 de către S.C. “POWER RAISE” S.R.L., prezentat în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Indicatorul marcat TAXI” , aprobat se va monta pe portierele din spate ale taxiurilor care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Braşov, în conformitate cu art. 31, alin. 4 din Legea nr. 38/2003.
Caracteristicile “Indicatorului marcat TAXI”:
- forma : ovală
- dimensiuni: 28,5 x 18, 5 cm
- culoare suport:  aurie, reflectorizantă din polietilenă
- culoare înscrisuri: neagră
- numărul indicatorului : executat cu cifre în relief lizibile de la 100 m distanţă, reprezintă numărul Autorizaţiei Taxi eliberată în conformitate cu                      H.C.L. nr. 516/2003
                        - modul de montare: prin lipire, cu dublu adeziv – 3 M rezistent la apă, detaşabil în caz de nevoie (schimbare taxiu, suspendarea autorizaţiei taxi, accidente, etc.)
                        - sigiliul de siguranţă: realizat din autocolant pentru sigilii, prin imprimare cu vopsea fluorescentă vizibilă pe timp de noapte, verificabilă pe timp de zi cu lampă UV; - se autodistruge la demontare.
                        Ca o măsură în plus a securizării indicatorului marcat TAXI, sigiliile vor purta semnătura în original a reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov, desemnate prin Dispoziţie de Primar.
 
Art. 2. Indicatoarele marcate TAXI se vor achiziţiona pe bază de contract de către reprezentanţii firmelor de taximetrie şi taximetriştilor independenţi conform Protocolului nr. 8.068 din 17 mai 2004, anexat la prezenta hotărâre (anexa 2).
 
Art. 3. Furnizorul “Indicatorului marcat TAXI”, va executa aceste indicatoare în baza contractelor încheiate conform art. 2 şi a tabelelor nominale ale posesorilor de Autorizaţii Taxi (2004 – 2009) atribuite în conformitate cu H.C.L. nr. 516/2003, puse la dispoziţie de reprezentanţii administraţiei publice locale Braşov, desemnaţi la art. 6.
 
Art. 4. Indicatoarele marcate TAXI executate vor fi recepţionate de beneficiarul contractului împreună cu reprezentanţii administraţiei publice locale (persoanele desemnate pentru montarea acestora), în vederea verificării din punct de vedere al respectării modelului stabilit şi concordanţei între numărul înscris pe indicator şi numărul Autorizaţiei TAXI atribuite, pe bază de procese – verbale de recepţie.
 
 
- 02 -
 
Art. 5.   Indicatoarele recepţionate vor rămâne în custodia Administraţiei Publice Locale Braşov în vederea montării pe taxiurile autorizate, în conformitate cu art. 31, alin. 4 din Legea nr. 38/2004.
 
Art. 6. Persoanele desemnate din partea Administraţiei Publice Locale Braşov, pentru montarea şi eventual demontarea "Indicatoarelor marcate TAXI", sunt cele desemnate conform art. 1, alineatul 4 din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Indicatorul marcat TAXI se montează şi eventual se demontează pe bază de proces-verbal încheiat între persoanele desemnate la art. 6 şi proprietarul taxiului autorizat.
 
Art. 8. Nu se vor monta “Indicatoarele marcate TAXI” pe taxiurile care prezintă suprafeţe degradate, ruginite, pe elementele caroseriei, până la remedierea acestora şi nici pe taxiurile care prezintă un aspect interior necorespunzător (murdare, tapiţerie şi huse degradate, mirosuri neplăcute, etc.).
 
Art. 9. În termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri, taximetriştii independenţi şi operatorii de transport taxi sunt obligaţi să aibă aplicate pe portierele din spate ale taxiului “Indicatorul marcat TAXI”, aprobat prin prezenta hotărâre.
 
Art. 10. Începând cu data prezentei hotărâri, se vor elibera Autorizaţii pentru executarea serviciului public de transport persoane /bunuri şi Autorizaţiile Taxi atribuite în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local   nr. 516/2003, numai taximetriştilor independenţi şi operatorilor de transport taxi care dovedesc prin Certificat Fiscal că nu au datorii la bugetul local al municipiului Braşov.
 
Art. 11. În condiţiile art. 10 şi art. 31 din Legea nr. 38/2003 şi art. 12 din O.G. nr. 275/2003, un autovehicul se consideră autorizat şi poate începe activitatea de taximetrie, numai dacă îndeplineşte cumulat următoarele condiţii:
 
1. Deţine autorizaţie taxi valabilă.
 
2. Este dotat cu aparat de taxat în stare de funcţionare şi lampă taxi conform Legii nr. 38/2003.
 
3. Are aplicate insemnele şi înscrisurile de identificare proprii:
 
a) Pe linia orizontală a caroseriei, sub nivelul geamului, banda sah în culori alb negru de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm pentru celelalte autovehicule;
 
b) Pe portierele din faţă, valoarea tarifelor pe km şi pe oră vizibile de la 5 m;
 
c) Pe portierele din spate “Indicatorul marcat TAXI” aprobat de Consiliul Local al Municipiului Braşov, care cuprinde: localitatea, numărul Autorizaţiei Taxi şi data expirării acesteia.
           
 
            Art. 12. Se interzice operatorilor dispeceri şi societăţilor de taximetrie din municipiul Braşov asigurarea cu : turele (lămpi taxi), staţii emisie-recepţie a taxiurilor care nu sunt autorizate în condiţiile Legii nr. 38/2003 şi încheierea de contracte de dispecerizare (colaborare) cu deţinătorii acestora.
 
 
            Art. 13. Constituie contravenţii următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:
a. cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11, alin. 1 din prezenta hotărâre.
b. cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11, alin. 2 din prezenta hotărâre.
c. cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11, alin. 3, lit. a şi b din prezenta hotărâre.
 
 
- 03 -
 
d. cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 9 şi art. 12 din prezenta hotărâre.
e. cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea tarifelor lei pe km aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată, cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
 
Art. 14. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.