Hotărârea nr. 313/2005

OBIECT: APROBAREA PROCEDURII SI CONDITIILOR DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV AFECTAT ÎN URMA EXECUTARII LUCRARILOR DE INSTALARE A RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 313

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea procedurii şi condiţiilor de refacere a domeniului public şi privat al Municipiului Braşov afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor edilitare;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice-Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice înregistrate cu nr. 40.854/2005, prin care s-a propus aprobarea procedurii şi condiţiilor de refacere a domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor edilitare şi depunerea la autorizare a facturii fiscale achitate de beneficiar către constructorul de specialitate al primăriei pentru lucrările de refacere sisteme rutiere;
Având în vedere prevederile:
- art. 113 litera a din O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 prin care consiliul local are obligaţia de a lua măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
- art. 20 din H.G. nr. 261/2994 privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
- art. 24 şi art. 26 din O.G. nr. 43/1997, modificată şi republicată, conform cărora lucrările edilitare se execută pe domeniul public numai cu acordul administratorului drumului;
- art. 145 alineatul 8 Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 a Codului Fiscal potrivit căruia se acordă dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată pentru achiziţiile de bunuri sau servicii efectuate de persoane impozabile înregistrate ca plătitori de T.V.A.;
În temeiul art. 38, alineatul 2, literele f  şi l şi art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Autorizarea lucrărilor de săpătură pentru instalarea reţelelor edilitare se va emite numai pe baza prezentării contractului ferm pentru executarea lucrărilor de refacere sisteme rutiere, încheiat de beneficiar sau constructor cu firma de specialitate câştigătoare a licitaţiei cu Primăria Municipiului Braşov, pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere străzi.
 
Art. 2. Situaţiile de lucrări pentru refacerea sistemelor rutiere afectate de săpături pentru instalarea reţelelor edilitare, vor fi întocmite de firma de specialitate câştigătoare a licitaţiilor la Primăria Municipiului Braşov, pe baza preţurilor unitare adjudecate la licitaţiile câştigate cu Primăria Municipiului Braşov, la care se adaugă procentul de 20%, reprezentând taxa de urgenţă.
 
Art. 3. Prin firme beneficiare ale lucrărilor de instalare reţele, în sensul prezentei hotărâri se înţelege: COMPANIA APA Braşov, S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Braşov, ROMTELECOM Braşov, S.C. ELECTRICA S.A., C.E.T. Braşov, S.C. TVS Braşov,   S.C. ASTRAL TELECOM, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică beneficiară a lucrării de instalare reţele edilitare.
 
 
 
. / .
 
- 02 -
 
Art. 4. Calculul contravalorii de refacere a sistemului rutier, se va face de către firma constructoare emitentă a facturii şi va fi vizată de inspectorul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
 
Art. 5. Cu 48 de ore înaintea finalizării lucrărilor de aducere la gradul de compactare a patului străzii, constructorul care instalează reţeaua edilitară va anunţa atât firma de specialitate în refaceri sisteme rutiere cât şi inspectorul de specialitate al primăriei Municipiului Braşov.
 
Art. 6. Refacerea zonelor de carosabil şi trotuar afectate de săpături va fi executată conform Anexei nr. 1.
 
Art. 7. Taxa de ocupare a domeniului public cu lucrările de săpătură va fi percepută în conformitate cu hotărârile consiliului local privind impozitele şi taxele locale.
 
Art. 8. După evacuarea materialului rezultat din săpătură, constructorul care instalează reţeaua edilitară va preda lucrarea pe bază de proces-verbal încheiat cu inspectorul Serviciului amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei şi firma de specialitate în refaceri sisteme rutiere.
 
Art. 9  După finalizarea lucrărilor de instalare a reţelei edilitare, pe baza măsurătorilor efectuate de inspectorul de specialitate al Serviciului amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei şi firma de specialitate în refaceri rutiere, se va recalcula contravaloarea lucrărilor şi se va achita diferenţa de valoare de către beneficiar.
 
Art. 10. Firma de specialitate în refaceri sisteme rutiere va începe lucrarea imediat după încheierea procesului-verbal cu constructorul care a instalat reţeaua şi inspectorul Serviciului amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei.
 
Art. 11. Firma de specialitate în refaceri sisteme rutiere va garanta lucrările executate pentru perioadă de doi ani.
 
Art. 12. Semnalizarea lucrării va fi menţinută de constructorul care instalează reţeaua până la finalizarea lucrării de refacere a sistemului rutier respectiv.
 
Art. 13. Se interzice executarea de săpături pe partea de carosabil şi trotuar a străzilor, în perioada 15 noiembrie - 15 martie. După această dată, vor fi autorizate doar lucrările care se execută cu respectarea normativelor pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de drumuri (CD 98/1986; CD 1 55/1986; C22/1992; C 16/1984; Ordinul nr.53/1998, AND 533/1984).
 
Art. 14. După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă   Hotărârea Consiliului Local   nr. 103 din 28 februarie 2005 privind condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării lucrărilor de instalare a reţelelor edilitare.
 
Art. 15. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.