Hotărârea nr. 311/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A CONTRACTULUI-CADRU RESPECTIV, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE DESCHISE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

HOTĂRÂREA NR. 311

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea caietului de sarcini, a contractului-cadru respectiv, a instrucţiunilor pentru ofertanţi pentru organizarea licitaţiei publice deschise privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Braşov;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice înregistrate cu nr. 41.620 din 15 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea caietului de sarcini, a contractului-cadru respectiv, a instrucţiunilor pentru ofertanţi pentru organizarea licitaţiei privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, art. 10, alineatul 4 şi art. 39, alineatul 1 din O.G. nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată şi modificată de Legea nr. 475/2003, H.C.L. nr. 235/2005 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării serviciului de iluminat public din municipiul Braşov şi aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Braşov prin contract de concesiune încheiat în baza licitaţiei publice deschise;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
 În temeiul art. 38, alineatul 2, literele f, g şi h din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - republicată;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Braşov, conform anexei 1.
 
 
Art. 2. Se aprobă conţinutul contractului-cadru precum şi instrucţiunile pentru ofertanţi privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Braşov, conform anexelor 2 şi 3.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.