Hotărârea nr. 310/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 310

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciilor publice de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi salubrizarea căilor publice – întreţinere, curăţenie zone verzi aferente în municipiul Braşov;
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Biroului salubrizare din cadrul Direcţiei tehnice, înregistrate cu nr. 41.310/14 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea Caietului de Sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciilor publice de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi salubrizarea căilor publice - întreţinere, curăţenie zone verzi aferente în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală art. 12, alineatul 3, litera d şi  art. 16;
- Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor art. 2, alineatul 2, literele s şi t;
- O.G. nr 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor;
- O.M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alineatul 2, literele f, g şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor publice de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi salubrizarea căilor publice - întreţinere, curăţenie zone verzi aferente în municipiul Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul cu anexe şi Instrucţiunile pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii serviciilor publice de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi salubrizarea căilor publice - întreţinere curăţenie zone verzi aferente în municipiul Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.