Hotărârea nr. 31/2005

OBIECT: RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28174, SUB NR. TOP. 12207, ÎN SUPRAFATA DE 4.392 M.P.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR

HOTĂRÂREA NR. 31 


Obiect: restrângerea dreptului de folosinţă al S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L. asupra terenului înscris în C.F. nr. 28174, sub nr. top. 12207, în suprafaţă de 4.392 m.p.;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportului de specialitate, înregistrate cu nr. 56.634/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, privind restrângerea dreptului de folosinţă al S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L. asupra terenului înscris în C.F. nr. 28174, sub nr. top. 12207, în suprafaţă de 4.392 m.p.; 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998, precum şi ale H.G. nr. 834/1991;
În temeiul art. 38, 1it. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


 H OTĂRĂŞTE : 


Art. 1. Se restrânge dreptul de folosinţă al S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L. asupra terenului înscris în C.F. nr. 28174, sub nr. top. 12207, de la suprafaţa de 4.392 m.p. la suprafaţa de 560,5 m.p. 
Art. 2. Se menţine dreptul de folosinţă în favoarea S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L., pe durata existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţa de 560,5 m.p., drept ce se va înscrie în evidenţele de carte funciară.
Art. 3. Se mandatează Direcţia Administrare Domeniul Public şi Privat să întocmească documentaţia tehnică şi juridică necesară punerii în aplicare a prevederilor art. 1 şi art. 2 şi să intabuleze în cartea funciară. 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.