Hotărârea nr. 309/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 309

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Braşov;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Serviciul de amenajare zone de agrement, înregistrate cu  nr. 41.063/13 iunie 2005 prin care s-a propus aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile:
- H.G. nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, art. 3 alineatul 1, 2 şi 3 şi art. 11 alineatul 2;
- Legii nr. 139/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, art. 11, alineatul 2 şi art. 21 litera e;
- Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, litera d şi art. 18, alineatul 1 şi 2;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul prevederilor art. 38, alineatul 2, literele d, f, g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezisecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul cu anexe şi Instrucţiunile pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.