Hotărârea nr. 308/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI;A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 308

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării
acestora;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice, Serviciul de amenajare zone de agrement, înregistrate cu    nr. 41.065/13 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Regulamentului cu anexe privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora;
Având în vedere prevederile:
- H.G. nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, art. 3 alineatul 1, 2 şi 3 şi art. 11, alineatul 2;
- Legii nr. 139/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, art. 11, aliniatul 2 şi art. 21 lintera e;
- Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, litera d şi art. 18 alineatul 1 şi 2;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul prevederilor art. 38, alineatul 2, literele d, f, g şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora.
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul cu anexe şi Instrucţiunile pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în municipiului Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora.
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.