Hotărârea nr. 307/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTRETINERE ZONE VERZI, PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 307

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini, Contractului cadru şi Instrucţiunilor pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de curăţare, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Serviciul de amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei, înregistrate la nr. 41.310/2005, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini, Contractului cadru şi Instrucţiunilor pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de curăţare, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare agestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, art. 3, alineatele 1, 2 şi 3 şi art. 11, alineatul 2;
Având în vedere prevederile Legii nr. 139/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, art. 11, alineatul 2 şi art. 21 litera e;
Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, litera d şi art. 18, alineatele 1 şi 2;
Având în vedere prevederile art. 4, art. 7 şi art. 22 din Anexa 2 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul prevederilor art. 38, alineatul 2, literele d, f, g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 - republicată;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de curăţare, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul, Contractul-Cadru şi Instrucţiunile pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de curăţare, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.