Hotărârea nr. 306/2005

OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A CONTRACTULUI CADRU PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A ACTIVITATILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARARE A DRUMURILOR PUBLICE SECUNDARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B

 

 

HOTĂRÂREA NR. 306

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Caietului de sarcini, Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Contractului cadru privind delegarea gestiunii prin concesionare a activităţilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Tehnice - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, înregistrate cu nr. 41.310/2005, prin care s-a propus aprobarea Caietului de sarcini, Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a Contractului - cadru privind delegarea gestiunii prin concesionare a activităţilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, litera d şi art. 18, alineatele 1 şi 2;
Ţinând cont de prevederile art. 4, art. 7 şi art. 22 din Anexa 2 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere avizele Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul prevederilor art. 38, alineatul 2, literele d, f, g şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a activităţilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare.
 
 
Art. 2. Se aprobă Contractul cadru şi Instrucţiunile pentru ofertanţi privind delegarea gestiunii prin concesionare a activităţilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.