Hotărârea nr. 304/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. PARCELARE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUN

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 304

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei "Actualizare P.U.Z. Parcelare pentru locuinţe individuale,
cartier Stupini, Braşov";
 
 
 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
 Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 19.100 din 24 martie 2005 ale Serviciului amenajare a teritoriului, protecţia mediului şi gestiune date urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "Actualizare P.U.Z. Parcelare pentru locuinţe individuale, cartier Stupini, Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele comisiilor nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
 În temeiul art. 38, literele c şi k şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia "Actualizare P.U.Z. parcelare pentru locuinţe individuale, cartier Stupini, Braşov", iniţiată de S.C. AGETAPS TRANS S.R.L. şi elaborată de S.C. TEMSER TRADING S.R.L.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.