Hotărârea nr. 303/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. CONSTRUIRE CLADIRE D + P + E + M, CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE (GARSONIERE)", STR. IZLAZ NR. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 303

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare "P.U.D. construire clădire D + P + E + M, cu destinaţia de locuinţe colective (Garsoniere)", str. Izlaz nr. 4;
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de   16 iunie 2005;
 Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 62.448 din 6 iunie 2005 ale Serviciului amenajare a teritoriului, protecţie a mediului şi gestiune date urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei aprobare "P.U.D. construire clădire D+ P + E + M, cu destinaţia de locuinţe colective (Garsoniere)", str. Izlaz nr. 4;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 - republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Ţinând cont de avizele comisiilor nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38 literele c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia aprobare "P.U.D. construire clădire D + P + E + M, cu destinaţia de locuinţe colective (Garsoniere)", str. Izlaz nr. 4, iniţiat de Florea Eduard Liciniu, elaborat de arh. Radu Nica prin S.C. ARH LINE S.R.L.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.