Hotărârea nr. 302/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII NEVAZATORI", BRASOV, STR. MARASESTI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE N

 

 

HOTĂRÂREA NR. 302

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobare "P.U.D. CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII NEVĂZĂTORI", Braşov, str. Mărăşeşti f.n.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 iunie 2005;
Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 26.847/15 aprilie 2005 ale Serviciului amenajare a teritoriului, protecţia mediului şi gestiune date urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "P.U.D. Construire Centru de zi pentru copii nevăzători";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 - republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Ţinând cont de avizele comisiilor nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38 literele c şi k şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice Locale nr. 215/2001;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII NEVĂZĂTORI", Braşov, str. Mărăşeşti f.n., iniţiat de Statul Român, prin Primăria Municipiului Braşov, Serviciul valorificare imobile, elaborat de S.C. Global Proiect S.R.L.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.