Hotărârea nr. 300/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP

 

 

HOTĂRÂREA NR. 300

din data de 16 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 iunie 2005;

Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 39.974/2005 al Serviciului intabulări, cadastru, fond funciar, registrul agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;

Având în vedere prevederile  O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004, Ordinul nr. 577/2002 privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice private pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică, aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi H.C.L. nr. 248/2005;

Având în vedere avizul Comisiilor nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, literele f şi i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1.    Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2.    Se revocă art. 2 din  H.C.L.  nr. 248/2005 privind aprobarea statului, organigramei, statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.

 

 

Art. 3.    Hotărârea Consiliului Local nr.   248 din  26 mai 2005, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 4.    Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTÃRÂREA NR.  248              republicată conform  H.C.L. nr. 300

 Din data  de :   16  mai  2005       din data de 16  iunie  2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiect: aprobarea Statutului, organigramei, statului de funcţii şi bugetului de venituri  şi cheltuieli ale

             Regiei publice Locale a Pădurilor Kronstadt;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 16 mai 2005;

Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 39.974/2005 ale Serviciului intabulări, cadastru, fond funciar, registru agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1994 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004, Ordinul nr. 577/2002 privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii şi autorizarea funcţionării structurilor silvice private pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi H.C.L. nr.  248/2005 privind statul de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei publice Locale a Pădurilor Kronstadt;

Văzând prevederile art. 62, alineatul 1 din  O.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobată prin Legea nr. 108/2004;

În temieul art. 38, literele f, i  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Statutul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, conform Anexei 1, parte integrantăd in prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, conform Anexei 2 şi Anexei 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se numeşte dl. Inginer Olteanu Dan Viciu în funcţia de director a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, până la ocuparea postului prin concurs a acestuia.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi directorul Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.